1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu www.ignisshop.com, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím(Ignisshop.com, IČ: 87314894) telefonicky či e-mailem. 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 21% DPH. Cena za dopravu (poštovné + balné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání. 

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 

Provozovatel internetového obchodu www.ignisshop.com se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit. 

2.Možnosti platby za zboží: 
V našem internetovém obchodě www.ignisshop.com máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží: 

a) hotově - tento způsob platby použijete v případě, že chcete zboží zaplatit přímo na adrese, kde se nacházíme (viz. kontakt) a zboží si odvézt sami nebo při dopravě kurýrní službou.
b) dobírkou - tento způsob platby použijete v případě, že si zboží necháte zaslat přepravní společností PPL, nebo Českou poštou na Vámi uvedenou adresu.
c) bankovním převodem - tento způsob platby použijete v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet číslo: 5668978036/5500 

3. Převzetí zboží: 
Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (schovejte pro případnou reklamaci), a návod na používání výrobku. 

Kupující zboží převezme po zaplacení částky za zboží + dopravy, buď od pracovníka České pošty nebo kurýrní služby. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: 

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. 2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 5) na dodávku novin, periodik a časopisů, 6) spočívajících ve hře nebo loterii. 

5. Záruční podmínky a reklamace 
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. 

Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.ignisshop.com (viz níže) a právním řádem platným v ČR. 

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. 

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. 

Náklady na odeslání reklamovaného zboží hradí odesílatel. 

6. Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.ignisshop.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. června 2003 


Reklamační řád 

1. Záruční podmínky 
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. 

V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány. 

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. 

2. Vyřízení reklamace 

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit e-mailem na adresu info@ignisshop.com. 

Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do 7 pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího apod.). 

Je nutné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) nebo záruční list. 

Je-li závada na zboží opravitelná, je bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
d) zboží bylo poškozeno živly
e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci

3. Závěrečná ustanovení 
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. června 2003. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.